Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN"

im. Berty Trusiewicz

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Różewiec 1   11-600 Węgorzewo

tel\fax 0874276039   nr konta 18 1600 1462 1845 0075 4000 0001

doren@doren.pl


 

 

strona główna

program ośrodka
program postrehabilitacyjny
adresaci programu
przyjęcia
kontakt
kadra
galeria

linki

projekt Wyjść z Cienia

projekt Wyjść z Cienia Galeria zdjęć

ogłoszenia

regulamin wewnętrzny

Hit Counter


 

Regulamin

Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych DOREN

im. Berty Trusiewicz w Różewcu

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Ustalony na podstawie zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu z dnia 19 stycznia 2005 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu z dnia 19 stycznia 2005 roku.

 

 

SPIS TREŚCI.

 

1.    Rozdział I. - POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.    Rozdział II. - STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

3.    Rozdział III. - ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ      MEDYCZNYCH

4.    Rozdział IV. - ZARZĄDZANIE I NADZÓR

5.    Rozdział V. - OGÓLNE OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚC PRACOWNIKÓW

6.    Rozdział VI. - UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI I PODPISYWANIA KORESPONDENCJI

7.    Rozdział VII. - PIECZĘCIE

8.    Rozdział VIII. - WYKAZ REGULAMINÓW PORZĄDKOWYCH

9.    Rozdział IX. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ROZDZIAŁ I.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa organizację Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu oraz zakres jego działalności.

 

§ 2

 

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu działa na podstawie:

1.     Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 roku (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami Dz.U.Nr 104/97 poz.661) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

2.     Ustawy o rachunkowości Dz. U. Nr 121/94 poz. 591.

3.     Statutu SP ZOZ zatwierdzonego przez organ założycielski.

4.     Regulaminu porządkowego zatwierdzonego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu.

§ 3

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.     "ORU DOREN SPZOZ" lub "Ośrodek" -  należy przez to rozumieć Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu.

2.     "Organie założycielskim" - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.

§ 4

 

Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań statutowych w zakresie lecznictwa zamkniętego uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz psychiatrii.

 

 

 

§ 5

 

Ośrodek w zakresie przewidzianym przepisami prawa działa na obszarze miast i gmin Powiatu Węgorzewskiego.

 

§ 6

 

Ośrodek z siedzibą w Różewcu 1 stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

ROZDZIAŁ II.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU.

 

§ 7

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 

     1.  Oddział Rehabilitacji Uzależnionych dla osób uzależnionych od

           substancji psychoaktywnych.

2.  Oddział Rehabilitacji Uzależnionych dla osób uzależnionych od

      substancji psychoaktywnych ze współistniejącą chorobą psychiczną.

3.  Administracja Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ III.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH.

 

§ 8

 

Głównym odbiorcą świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Ośrodek jest Pacjent.

 

§ 9

 

Zasady udzielania świadczeń medycznych określa Regulamin Udzielania Świadczeń Medycznych stanowiący Załącznik nr 6 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 10

 

Prawa i obowiązki pacjentów określa:

 

1.  Karta Praw Pacjenta stanowiąca Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

2.  Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

     z 1994r. stanowiąca Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

3.  Regulamin dla Pacjentów Ośrodka stanowiący Załącznik nr 3 niniejszego

     Regulaminu.

4.  Kontrakt terapeutyczny stanowiący Załącznik nr 4 niniejszego

     Regulaminu.

 

§ 11

 

Regulamin postępowania w przypadku zgonu pacjenta w Ośrodku określa Załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ IV.

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR.

 

 

 

§ 12

 

Dyrektor Zakładu:

     1.  ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2.  kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

3.  jest przełożonym wszystkich pracowników.

 

§ 13

 

1.     Dyrektorowi Ośrodka bezpośrednio podlegają: Z-ca Dyrektora d.s. Lecznictwa, Kierownik Działu Terapii, Główna Księgowa oraz wszystkie jednoosobowe stanowiska pracy.  

2.     Dyrektor może upoważnić swojego zastępcę, za zgodą Organu Założycielskiego do wykonywania w sposób ciągły w jego imieniu określonych czynności faktycznych i prawnych, przekraczających zakres ich obowiązków. Pełnomocnictwo wymaga formy odpowiedniej do rodzaju czynności prawnych.

 

§ 14

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy kadry zarządzającej:

         1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

         2. Kierownika Działu Terapii.

         3. Głównego Księgowego

 

§ 15

 

Do zadań Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 

1.     Podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, w tym: zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, karanie, rozwiązywanie stosunku pracy, podpisywanie umów, podpisywanie pism kierowanych do władz samorządowych.

2.     Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami.

3.     Zapewnienie planowanej i zorganizowanej pracy w zakładzie.

4.     Wyznaczanie zadań dla zespołu lub poszczególnych pracowników.

5.     Analiza poziomu kwalifikacji pracowników.

6.     Analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia.

7.     Realizacja zaleceń pokontrolnych.

8.     Rozpatrywanie skarg i wniosków.

 

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zakładu, a w szczególności za:

 

1.     Organizację i zarządzanie Ośrodkiem.  

2.     Poziom działalności leczniczo – profilaktycznej Ośrodka.

3.     Dyscyplinę pracy, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej.

 

 

ROZDZIAŁ V.

 

OGÓLNE OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW.

 

§ 16

 

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność:

 

1.     Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – załącznik nr 7

2.     Kierownika Działu Terapii – załącznik nr 8

3.     Głównej Księgowej – załącznik nr 9

4.     Księgowej – załącznik nr 10

5.     Psychologa – załącznik nr 11

6.     Specjalisty terapii uzależnień – załącznik nr 12

7.     Instruktora terapii uzależnień – załącznik nr 13

8.     Kucharki  - załącznik nr 14

9.     Pracownika Gospodarczego – załącznik nr 15

 

 

ROZDZIAŁ VI.

 

UPRAWNIENIA DO PODJEMOWANIA DECYZJI, PODPISYWANIE KORESPONDENCJI.

 

 

 § 17

1.     Do wyłącznej kompetencji Dyrektora SP ZOZ należy w szczególności:  podejmowanie decyzji kadrowych i płacowych, podpisywanie umów, podpisywanie pism kierowanych do władz samorządowych, rządowych.

2.     W czasie nieobecności Dyrektora, decyzje podejmują jego zastępcy  - upełnomocnieni przez Dyrektora.

 

§ 18

Osobami o wyłącznych kompetencjach do podpisywania dokumentacji medycznej (karta informacyjna, zaświadczenia itp.) jest Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Kierownik Działu Terapii.

 

§ 19

1.     Kierownicy działów parafują opracowane przez siebie i pracowników pisma i materiały.

2.     Pracownicy Ośrodka parafują opracowane przez siebie pisma i materiały.

3.     Pracownicy i kierownicy podejmują decyzje w zakresie wynikającym z indywidualnego zakresu czynności i upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Szpitala.

4.     Kierownicy działów podpisują pisma w sprawach:

1.     o charakterze porządkowym i informacyjnym,

2.     powtarzających się i załatwianych w określonym trybie,

3.     dotyczących zbieranych materiałów, niezbędnych do sporządzania opracowań statystycznych i sprawozdań oraz innych bieżących informacji.

§ 20

 

W razie nieobecności osoby upoważnionej do podjęcia określonych decyzji lub podpisania pisma, czynności te podejmuje w zastępstwie osoba upoważniona do tej czynności w indywidualnym zakresie obowiązków pracownika  albo w pisemnym upoważnieniu wydanym przez Dyrektora SP ZOZ.
Upoważniony pracownik używa formuły "z upoważnienia" (w skrócie " z up.")

 

§ 21

 

Pisma wysyłane na zewnątrz winny być opatrzone odpowiednim symbolem, numerem i datą. Kopia pozostaje w dokumentacji sprawy, zaparafowana przez pracownika i kierownika działu lub tylko przez pracownika przygotowującego projekt pisma.

 

§ 22

1.     Dyrektor Ośrodka, jego zastępcy oraz upoważnieni pracownicy mogą udzielać informacji związanych z zakresem działania Ośrodka.

2.     Pozostali pracownicy mogą informować zainteresowanych w zakresie wykonywanych przez siebie zadań, o ile informacje te nie są sprzeczne  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926)

 

ROZDZIAŁ VII.

 

PIECZĘCIE.

 

§ 23

 

1.     W Ośrodku stosuje się następujące wzory pieczątek (załącznik nr 16):

- pieczątki firmowe Ośrodka

     - imienne pieczątki funkcyjne

     - pieczątki pomocnicze (NIP, REGON itp.)

2.     Wzory obowiązujących w Ośrodku pieczątek zatwierdza Dyrektor Ośrodka.

3.     Pieczątki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą bądź wykorzystaniem ich przez nieodpowiednie osoby.

ROZDZIAŁ VIII.

 

WYKAZ REGULAMINÓW PORZĄDKOWYCH.

 

§ 24

 

Wykaz regulaminów porządkowych oraz załączników regulujących funkcjonowanie Ośrodka:

 

1.  Karta Praw Pacjenta (Załącznik nr 1).

2. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego    (Załącznik nr 2).

3.  Regulamin dla Pacjentów Ośrodka (Załącznik nr 3).

4.  Kontrakt terapeutyczny (Załącznik nr 4).

5.  Regulamin postępowania w przypadku zgonu pacjenta w Ośrodku

    (Załącznik nr 5).

6.  Regulamin udzielania świadczeń medycznych w ORU DOREN

    (Załącznik nr 6).

7.  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych stanowisk

     pracy w Ośrodku:

7.1      Zastępcy Dyrektora d.s. Medycznych (Załącznik nr 7)

7.2      Kierownika Działu Terapii (Załącznik nr 8)

7.3.     Głównej Księgowej (Załącznik nr 9)

7.4.     Księgowej (Załącznik nr 10)

7.5.     Psychologa (Załącznik nr 11)

7.6.     Specjalisty terapii uzależnień (Załącznik nr 12)

7.7.     Instruktora terapii uzależnień (Załącznik nr 13)

7.8.     Kucharki (Załącznik nr 14)

7.9.     Pracownika gospodarczego  (Załącznik nr 15)

8. Wzory obowiązujących w Ośrodku pieczątek (Załącznik nr 15).

 

 

ROZDZIAŁ IX.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

 

Regulamin Porządkowy Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia uchwałą przez Radę Społeczną.

  

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA PRAW PACJENTA
podstawowe unormowania prawne

wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

określone w ustawie:

z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów

   Konstytucji.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.

2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki

    zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i

    w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

II. Prawa pacjenta w Ośrodku, o których stanowi  ustawa o zakładach

     opieki zdrowotnej z 1991 r.

1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do

    natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na

    zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7.
2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
a. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a

    w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń –

    do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury

    ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1,

    pkt 1 i art. 26.

b. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich

    udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń

    odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9

    ust. 1 i art. 10,
c. informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2,

 

d. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń

    zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,
e. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń

    zdrowotnych - art. 19 ust. 1 pkt 4,
f. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której

   dokumentacja ta może być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1,
g. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej

    dotyczącej jego osoby - art. 18 ust. 2,
h. dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6. a ponadto, w

    zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających

    całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu,

    sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego

    zakładu ma prawo do zapewnienia mu:
    - środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 i

      art. 26,
    - pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1

      pkt 3 i art. 26,
   - opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3,
i. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną

   osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,
j. kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z

   zewnątrz - art. 19 ust. 3 pkt 2,
k. wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany

    jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego

    zagrożenie życia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26,
l. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki

   zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,
ł. wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od

   lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym

   zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
  3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w

    razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego

    pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.
 

źródło - Rzecznik Praw Pacjenta

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.

 

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne

    zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1.
2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i

    wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym

    publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2,
3. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie

    tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne

    jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla

    pacjenta uciążliwy - art. 12,
4. porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku

    gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej –

    art. 13,
5. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z

    zakładu - art. 14,
6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu

    bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi

    wynikać z ustawy - art. 18,
7. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego

    zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być

    przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu

    zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo

    życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia

    podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2,
8. wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z

    wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala

    psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
9. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do

    szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz

    uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach

     - art. 23 ust. 3,
10. cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala

      psychiatrycznego - art. 28,
11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny

      przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym

      postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,
12. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez

      wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i

      pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,
13. pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później

      wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu

      jest celowy - art. 35 ust. 2,
14. złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala

      psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,
15. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala

      psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek,

      o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3,
16. informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o

      którym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3,
17. złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu

      psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich

      spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1,


oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1.

 

źródło - Rzecznik Praw Pacjenta

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

REGULAMIN DLA PACJENTÓW OŚRODKA REHABILITACJI UZALEŻNIONYCH ,,DOREN” IM. BERTY TRUSIEWICZ W RÓŻEWCU

ORAZ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Ośrodek udziela pacjentom świadczeń zdrowotnych:

 

1) dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej

     wiedzy medycznej z zakresu terapii i rehabilitacji uzależnień oraz psychiatrii.

2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) z należytą starannością,

4) z poszanowaniem Praw pacjenta.

 

2. Ośrodek zapewnia należytą organizację i dostępność do udzielanych

    świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowie o

    udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

§ 2

 

Ośrodek informuje pacjentów o czasie oczekiwania na świadczenie terapeutyczno - rehabilitacyjne oraz kryteriach, które zdecydowały o jego miejscu w rejestrze.

 

§ 3

 

Pacjenci mają prawo do  informacji o godzinach pracy osób, które udzielają świadczeń zdrowotnych w Ośrodku, tak terapeutycznych, jak i medycznych.

 

 

 

§ 4

 

Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

§ 5

 

Pacjentowi z diagnozą psychiatryczną przyjętemu do Ośrodka zapewnia się bezpłatnie leki.

 

§ 6

 

Lekarz Ośrodka może kierować pacjentów na bezpłatne badania diagnostyczne i leczenie do innych placówek medycznych, z którymi Ośrodek zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń zdrowotnych lub po uprzednim porozumieniu się z tą placówką.

 

§ 7

 

Zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługuje pacjentowi na zlecenie lekarza Ośrodka bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

 

§ 8

 

I. Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza przysługuje finansowany przez

   Ośrodek przejazd do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we

   właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach:

   1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym ZOZ-ie,

   2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

II. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia  

     lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje przejazd

     środkami transportu odpłatnie lub za częściową odpłatnością w oparciu

     o obowiązujące przepisy.

 

§ 9

 

I. Pacjent ma prawo do:

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy

    z zakresu terapii, rehabilitacji i medycyny,

2) informacji o swoim stanie zdrowia,

3) wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

    lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

4) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń

    zdrowotnych.

II. Pacjent przebywający w Ośrodku ma również prawo do:

1) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami

     z zewnątrz,

2) opieki duszpasterskiej.

III. Koszty realizacji uprawnień wymienionych w ust. II pkt 1 i 2 nie mogą

      obciążać zakładu opieki zdrowotnej.

 

§ 10

 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze

    świadczeń zdrowotnych.

2. Ośrodek zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji.

3. Zakład udostępnia dokumentację według zasad określonych

    zarządzeniem Dyrektora, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 11

 

1. Pacjent ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego

    ma obowiązek okazać dokument ubezpieczenia według obowiązujących

    przepisów oraz dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL.

2. W razie nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia, o których mowa

    w pkt. 1 świadczenie może zostać udzielone na koszt pacjenta.

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom

    nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń ustala Dyrektor Zakładu

    zarządzeniem (Cennik Usług Medycznych).

 

 

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU

 

§ 12

 

O przyjęciu do Ośrodka osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub orzeka terapeuta wyznaczony do tych czynności, zgodnie z wcześniej ustalonym miejscem.

 

§ 13

 

W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przyjęcia do Ośrodka, terapeuta dyżurny może odmówić przyjęcia, informując pacjenta o toku dalszego postępowania. Terapeuta sporządza odpowiednią adnotację w „Księdze raportów terapeutycznych”.

 

§ 14

 

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub prawny wyraża pisemną

    zgodę na leczenie w Ośrodku, chyba, że na mocy odrębnych przepisów

    możliwe jest przyjęcie do Ośrodka bez wyrażenia zgody.

2. Pacjent przyjęty do Ośrodka jest niezwłocznie zaznajamiany z zasadami

    panującymi w placówce. Jeśli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia  

    zaznajomienie się z zasadami, informowani są o nich najbliżsi

    członkowie rodziny lub opiekunowie prawni.

 

§ 15

 

1. W czasie pobytu w Ośrodku pacjent może złożyć do depozytu w kasie  

    Ośrodka posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze.

2. Zakład nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze

    zatrzymane przez pacjenta.

 

§ 16

 

Pacjent po przyjęciu do Ośrodka na zlecenie terapeuty dyżurnego może zostać poddany zabiegom sanitarno – higienicznym.

 

§ 17

 

Ośrodek zapewnia przyjętemu pacjentowi:

1) świadczenia zdrowotne,

2) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 

§ 18

 

I. Pacjent przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do:

   1) stosowania się do zaleceń personelu terapeutycznego i medycznego,

   2) przestrzegania zasad i norm panujących w Ośrodku,

   3) odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,

   4) dbałości o higienę osobistą, porządek w swoim otoczeniu,

   5) zachowania całkowitej abstynencji od wszelkich środków 

       psychoaktywnych,

   6) palenia tytoniu w miejscach do tego wyznaczonych,

   7) nie oddalania się z Ośrodka bez pozwolenia personelu terapeutycznego.

II. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego

     wyrządzone.

III. W razie rażącego naruszania Regulaminu Ośrodka pacjent może być

     wypisany z placówki.

 

§ 19

 

Pacjent ma prawo do kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz (po wcześniejszym uzgodnieniu), z ogólnodostępnego telefonu, a w wyjątkowych przypadkach również z telefonu służbowego.

 

§ 20

 

1. Odwiedziny  do pacjentów przebywających w Ośrodku odbywają się

    codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00, jeżeli nie zakłócają toku pracy

    placówki bądź nie wpływają ujemnie na pozostałych pacjentów. Decyzję

    podejmuje Kierownik Działu Terapii lub terapeuta dyżurny.

2. W indywidualnych przypadkach, jeżeli zagraża to pacjentowi lub jego

    bliskim Kierownik Działu Terapii lub upoważniony inny pracownik

    może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami

    z zewnątrz.

 

§ 21

 

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego i wyznawanej

przez siebie religii oraz umożliwienia uczestniczenia w obrzędach religijnych.

 

§ 22

 

Pacjent ma prawo żądać, aby w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia Ośrodek niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby, instytucje, przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, czy duchownego wyznawanej religii.

 

 

§ 23

 

Informacje o stanie zdrowia udziela pacjentowi bądź za jego zgodą najbliższej rodzinie Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Działu Terapii lub wyznaczony terapeuta.

 

§ 24

 

1. Pacjent ma prawo zgłoszenia sprzeciwu pobrania po jego śmierci

    komórek, tkanek i narządów w innym celu, niż ustalenia przyczyny jego

    zgonu i oceny postępowania leczniczego.

2. Pacjent ma prawo do wyrażenia za życia woli o wykonaniu lub

    niewykonaniu sekcji jego zwłok.

 

§ 25

 

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub badań

o podwyższonym ryzyku, a zwłoka groziłaby pacjentowi utratą życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz ze względu na stan zdrowia pacjent nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym, decyzję w sprawie podejmuje terapeuta dyżurny, wpisując uzasadnienie w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

§ 26

 

I. Wypisanie pacjenta z Ośrodka, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią

    inaczej, następuje:

1) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Ośrodku,

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,

3) gdy pacjent przebywający w Ośrodku w sposób rażący narusza zasady i

    normy panujące w placówce.

II. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z Ośrodka pacjenta,

     którego stan zdrowia wymaga dalszego leczenia, Dyrektor lub osoba

     przez niego upoważniona może odmówić wypisania do czasu wydania

     w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd, chyba że przepisy

     szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd zawiadamiany jest 

     niezwłocznie o odmowie wypisania z Ośrodka i przyczynach odmowy.

III. Pacjent występujący o wypisanie z Ośrodka na własne żądanie jest

      informowany przez terapeutę dyżurnego o możliwych następstwach

      zaprzestania leczenia. Pacjent składa pisemne oświadczenie o

      wypisaniu z Ośrodka na własne żądanie. W przypadku braku takiego

      oświadczenia terapeuta sporządza adnotację w dokumentacji

      medycznej

IV. Jeżeli pacjent samowolnie opuści Ośrodek, terapeuta dyżurny  

      sporządza adnotację w dokumentacji medycznej i powiadamia policję.

 

§ 27

 

1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera osoby

    niezdolnej do samodzielnej egzystencji z Ośrodka w wyznaczonym

    terminie, personel zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej

    ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz

    organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Ośrodku,

    ponosi koszty pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego  

    przez Dyrektora, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

 

 

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W OŚRODKU.

 

§ 28

 

1. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz

    w wyznaczonych godzinach, po wcześniejszym omówieniu z terapeutą

    prowadzącym i przedstawieniu na zebraniu społeczności, jeżeli nie

    zakłóca to funkcjonowania Ośrodka, bądź nie wpływa ujemnie na

    warunki przebywania pozostałych pacjentów, również w innych

    godzinach. Prawo to może zostać ograniczone jedynie ze względów

    epidemiologicznych, lub ograniczone pozwoleniem terapeuty

    prowadzącego lub lekarza ze względu na zły stan zdrowia pacjenta.

2. Pacjentów mogą odwiedzać jedynie osoby zdrowe, bez ograniczeń

    wiekowych.

 

§ 29

 

Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana:

1. zapoznać się z niniejszym regulaminem,

2. w czasie pobytu w Ośrodku zachowywać się kulturalnie,

3. podporządkować się poleceniom personelu Ośrodka.

 

§ 30

 

Osobom odwiedzającym zabrania się:

1. dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków oraz innych artykułów

    zabronionych przez personel Ośrodka,

2. prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby

    zaszkodzić zdrowiu pacjenta,

3. wprowadzania zwierząt.

 

§ 31

 

Osoby odwiedzające pacjenta, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo do wskazówek personelu, mogą zostać wydalone z Ośrodka oraz pozbawione możliwości odwiedzania pacjenta.

 

 

ROZDZIAŁ IV

SPRAWY SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 32

 

Pacjent, jego opiekun lub inna osoba reprezentująca pacjenta, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może:

1. zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby

    udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie Dyrektora Ośrodka.

2. w razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o

    rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Praw Pacjenta.

3. zwrócić się ze skargą do Rady Społecznej działającej przy Ośrodku

    lub do Organu Założycielskiego Zakładu,

4. skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli uzna, że w wyniku

    działania lub zaniechania osoby wykonującej zawód medyczny lub

    Ośrodka, wyrządzono mu szkodę w rozumieniu przepisów kodeksu

    cywilnego.

 

§ 33

 

1. Pacjent ma prawo wpisywać skargi i wnioski do książki skarg i zażaleń,

    znajdujących się w Ośrodku.

2. Skargi załatwiane są w terminie 7 dni od daty przekazania. Skargi

    wymagające dokładnego zbadania okoliczności sprawy i wyjaśnień

    rozpatrywane są najpóźniej w okresie jednego miesiąca. O załatwieniu

    sprawy Ośrodek zawiadamia niezwłocznie wnoszącego skargę.

3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Administracyjny Ośrodka.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

Kontrakt terapeutyczny.

 

Osoby decydujące się na podjęcie leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN” im. Berty Trusiewicz w Różewcu

zobowiązane są do:

 

 1. Utrzymywania pełnej abstynencji od wszelkich środków psychoaktywnych.

 2. Przestrzegania zakazu agresji wobec siebie, innych osób i zwierząt.

 3. Utrzymywania abstynencji seksualnej.

 4. Przestrzegania zakazu używania przekleństw.

 5. Aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach terapeutycznych

     przewidzianych w programie Ośrodka, między innymi w spotkaniach małych

     grup terapeutycznych, w spotkaniach społeczności terapeutycznej,

     w spotkaniach indywidualnych z terapeutą prowadzącym (minimum 1 raz

     w tygodniu).

 6. Uczestnictwa w pracy na terenie Ośrodka (ergoterapia).

 7. Wykonywania zadań zleconych przez personel terapeutyczny np.:

     prowadzenie notatek z zajęć, opracowywanie opisowych prac

     terapeutycznych, wypełnianie kwestionariuszy w omawianych tematach.

 8. Zbierania materiałów terapeutycznych.

 9. Zachowania tajemnicy związanej z pracą terapeutyczną innych osób (nie

     wynoszenie na zewnątrz tego, co się dzieje na zajęciach terapeutycznych,

     zebraniach społeczności).

10. Przestrzegania ustalonego planu dnia.

11. Uczciwości własnej do podejmowanych tematów (ponoszenia

      odpowiedzialności za to, co powiem, lub czego nie powiem).

12. Podejmowania działań związanych z rozwojem osobistym.

13. Udzielania innym osobom i przyjmowania informacji zwrotnych.

14. Zwracania się do innych osób po imieniu lub pseudonimie akceptowanym

      przez daną osobę.

15. Unikania plotkowania, dawania rad.

16. Szanowania wypowiedzi, przekonań, poglądów innych osób.

17. Okazywania tolerancji dla wszystkich osób przebywających na terenie

      Ośrodka.

18. Konstruktywnego reprezentowania Ośrodka na zewnątrz.

19. Poddaniu się badaniom medycznym, psychiatrycznym, psychologicznym,

      terapeutycznym (o wszelkich odstępstwach decyduje zespół

      terapeutyczny).

 

20. Przyjmowania leków i realizacji innych zaleceń lekarskich.

21. Zabrania wszystkich swoich rzeczy przy opuszczaniu Ośrodka (placówka

      nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pacjenta).

22. Nie przyjmowania niczego od osób wyjeżdżających z Ośrodka.

 

 

Ponadto:

 

Terapeuta ma prawo stawiać i wetować wnioski (ostrzeżenia o  nieprzestrzeganiu regulaminu Ośrodka) bez głosowania.

 

Wszelkie decyzje o wcześniejszym wypisaniu z Ośrodka podejmuje terapeuta prowadzący i kierownik działu terapii.

 

Kontrakt może ulegać modyfikacji ze strony tak pacjentów, jak i personelu po wcześniejszym przedyskutowaniu propozycji.

 

Nie przestrzeganie kontraktu kończy się przedterminowym wypisem z Ośrodka.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZGONU PACJENTA W OŚRODKU.

§ 1

W przypadku podejrzenia, że nastąpił zgon pacjenta osoba pełniąca dyżur w Ośrodku zobowiązana jest do:

1. Natychmiastowego poinformowania Pogotowia Ratunkowego.

2. Poinformowania konsultanta medycznego Ośrodka.

3. Poinformowania Dyrektora Ośrodka (w razie trudności ze skontaktowaniem się Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownika Działu Terapii).  

 

§ 2

 

 Wezwany lekarz do Ośrodka:

 

1) dokonuje oględzin,

 

2) stwierdza zgon,

 

3) odnotowuje w historii choroby dzień i godzinę śmierci,

 

4) wypisuje „Kartę zgonu” (w oparciu o obowiązujące przepisy).

 

§ 3

 

W przypadku zgonu pacjenta, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest następstwem wypadku lub udziału osób trzecich lekarz powiadamia prokuraturę i policję.

 

§ 4

 

Terapeuta dyżurny niezwłocznie powiadamia rodzinę zmarłego lub osobę upoważnioną (wpisaną) w historii choroby. Jeśli zmarły jest bezdomny, powiadamiany jest właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego ośrodek pomocy społecznej.

 

§ 5

 

1. Przedmioty pozostałe po zmarłym, spisane protokolarnie, przekazywane są

    za pokwitowaniem rodzinie zmarłego.

 

2. Rzeczy pozostałe po zmarłym, którego zwłoki oddano do dyspozycji

    prokuratora nie mogą być wydane przed wykonaniem sekcji, bądź

    przed otrzymaniem zawiadomienia o zwolnieniu od sekcji.

 

§ 6

 

Terapeuta dyżurny odnotowuje dzień i godzinę zgonu w:

 

1. Raporcie terapeutycznym.

 

2. Księdze ruchu chorych.

 

3. Historii choroby.

 

4. Fakt powiadomienia rodziny o zgonie terapeuta odnotowuje w raporcie

    terapeutycznym.

 

§ 7

 

Wykonanie lub zaniechanie sekcji zwłok zarządza Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z konsultantem medycznym, po zasięgnięciu jego opinii.

W dokumentacji medycznej sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.

 

§ 8

 

Jeżeli ma być przeprowadzona sekcja zwłok należy przesłać wraz ze zwłokami historię choroby pacjenta.

 

§ 9

 

Kategorycznie zabrania się powiadamiania firm pogrzebowych o zgonie w Ośrodku. Zakaz dotyczy wszystkich pracowników Ośrodka.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

Regulamin udzielania świadczeń medycznych

W OŚRODKU REHABILITACJI UZALEŻNIONYCH

,,DOREN” IM. BERTY TRUSIEWICZ

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RÓŻEWCU

          §1

      Każdy pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do  świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek w zależności od wolnych miejsc.

§2

1.    O przyjęciu do Ośrodka osoby zgłaszającej się orzeka terapeuta dyżurny, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

2.    W razie braku miejsc, osoba zgłaszająca się wypełnia ankietę i zostaje zapisana do kolejki oczekujących na przyjęcie.

 

§3

 

1.    Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego Ośrodek nie odpowiada.

2.    Przedmioty wartościowe oraz dokumenty winny być spisane i  oddane dyżurnemu terapeucie i zabezpieczone w kasie pancernej.

§4

 

           1.  Zasady przyjęcia:

               -    ukończone 18 lat

-         utrwalona abstynencja od środków psychoaktywnych potwierdzona biochemicznie testami przy przyjęciu do placówki

-         dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość

-         numer PESEL

-         aktualny dowód ubezpieczenia w przypadku osób ubezpieczonych

-         skierowanie wystawione przez lekarza zawierające rozpoznanie wg ICD-10

-         dwa zestawy testów biochemicznych na obecność narkotyków w moczu

-         w przypadku osób z rozpoznaniem psychiatrycznym wymagana jest: remisja objawów psychotycznych potwierdzona zaświadczeniem lekarza  psychiatry, pełna dokumentacja wcześniejszego leczenia psychiatrycznego oraz w wypadku farmakoterapii prowadzonej bezpośrednio przed przyjęciem do Ośrodka – recepta na stosowane leki lub ich zapas na okres dwóch tygodni

 

2.     Istnieje możliwość przyjęcia do Ośrodka osób nie ubezpieczonych oraz podejmujących leczenie na własny koszt wg stawek określanych przez NFZ dla pacjentów ubezpieczonych.

 

3.     Ośrodek może przyjmować osoby ubezwłasnowolnione lub podejmujące leczenie z nakazu sądowego, pod warunkiem, że osoby te same wyraźnie deklarują chęć leczenia. Osoby z sądowym nakazem leczenia nie są przyjmowane poza kolejnością.

 

4.     Od osób chcących podjąć leczenie wymagany jest ich osobisty kontakt telefoniczny z Ośrodkiem.

 

5.     W trakcie pierwszego kontaktu z osobą chcącą podjąć leczenie w Ośrodku, przeprowadza się ankietę i zostaje ona zapisana na listę osób oczekujących na przyjęcie.

 

6.     W związku z określonymi przez NFZ limitami przyjęć do Ośrodka pacjentów o różnej problematyce (27 miejsc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz 6 miejsc dla osób, które oprócz uzależnienia mają inne problemy psychiatryczne), tworzone są dwie oddzielne listy oczekujących na miejsce:

-  lista osób uzależnionych

     -  lista osób uzależnionych z zaburzeniami psychicznymi

 

7.     Od osób oczekujących na przyjęcie wymaga się raz w tygodniu osobistego, telefonicznego kontaktu, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia leczenia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi wymagany jest kontakt raz na dwa tygodnie).

 

8.     Brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do podjęcia leczenia jest równoznaczne ze skreśleniem z listy oczekujących.

 

9.     Przyczyny zmiany terminów przyjęcia:

-  nieoczekiwane zwolnienie miejsca (przerwanie terapii przez któregoś

   z pacjentów)

     -  zmiana kolejności oczekujących z powodu braku potwierdzenia ich

        gotowości, rezygnacja z leczenia

 

10.                       Ewentualne zmiany na listach osób oczekujących na przyjęcie do Ośrodka są dokonywane na bieżąco przez terapeutów dyżurnych, a na koniec każdego miesiąca zespół oceny przyjęć przedstawia Dyrektorowi Ośrodka raport na ten temat.

 

11.                       Przyczyny odmowy przyjęcia:

-  nie spełnione wymagania określone w punkcie nr 1

     -  zagrożenia aktualnej dynamiki grupy, w której np. nie może być

        równocześnie zbyt wielu przedstawicieli subkultury więziennej, osób,

        które w przeszłości wspólnie zażywały narkotyki, małżeństw, par,

        członków rodziny oraz innych osób pozostających wcześniej w zbyt

        bliskich relacjach z pacjentami przebywającymi aktualnie w Ośrodku

§5

        Pacjent ma prawo do informacji :

            1. O swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach

                leczenia oraz rokowaniu :

-         informacja ta winna być zrozumiale sformułowana, przekazana z taktem i rozwagą,

-         na życzenie pacjenta terapeuta może udzielić mu pełnej informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją poważne przesłanki, wskazujące na to, że informacja taka może spowodować poważne szkody dla jego zdrowia lub życia                              

-         udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom może nastąpić tylko za jego zgodą (przez wskazanie osoby), z wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe   

                  -    wszelkie informacje dotyczące pacjenta i jego dokumentacji

                       medycznej podlegają tajemnicy i ochronie danych chyba, że sam

                       pacjent wyrazi zgodę na ich ujawnienie  

                  -    pacjent ma prawo, za pośrednictwem terapeuty prowadzącego, do

                       wglądu w własną dokumentację medyczną

              2. O funkcjonowaniu zakładu przez:

                  -   odpowiednie oznakowanie poszczególnych miejsc i dróg

                      wewnętrznych,

                  -   wskazanie miejsc, w którym może uzyskać szczegółowe

                      informacje,

 

§6

 

 

 Rodzaje świadczeń medycznych udzielanych w Ośrodku :

 

1.     Rehabilitacyjno – terapeutyczne:

          -    terapia indywidualna osoby uzależnionej

-         terapia indywidualna osoby uzależnionej i jednocześnie chorej psychicznie

-         terapia grupowa pacjentów uzależnionych

-         terapia grupowa pacjentów uzależnionych i jednocześnie chorych psychicznie

-         terapia psychologiczna indywidualna i grupowa pacjentów uzależnionych i jednocześnie chorych psychicznie

-         udział w zebraniach społeczności terapeutycznej

-         zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z zakresu rozwoju osobowości

-    ergoterapia

-         prowadzenie programu readaptacji społecznej pacjentów poprzez uzupełnianie wykształcenia i zdobywanie zawodu

-         opieka medyczna w zakresie podstawowym

-         organizowanie opieki stomatologicznej

2.     Opiekuńczo-pielęgnacyjne

-         organizowanie świadczeń socjalnych

-         organizowanie specjalistycznych usług medycznych w innych zakładach opieki zdrowotnej

-         program dla uzależnionych nosicieli wirusa HIV

-         program dla dzieci pacjentów

 

§7

1.    Bez zgody terapeuty dyżurnego pacjent nie może wychodzić poza teren Ośrodka.

2.    Gdy stan  chorego na to pozwala chory może otrzymać od terapeuty przepustkę na czas określony.

3.    Samowolne opuszczenie Ośrodka bądź nieusprawiedliwione przekroczenie terminu powrotu jest rażącym naruszeniem regulaminu.

 

§8

 

            Pacjent przebywający w zakładzie zobowiązany jest do :

1.      Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących palenia tytoniu, przeciwpożarowych i higieniczno – sanitarnych.

2.      Stosowania się do zaleceń i wskazówek pracowników Ośrodka.

3.      Przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny, porządku na terenie Ośrodka oraz zachowania ciszy i spokoju.

4.      Odpowiedzialności za powierzone rzeczy Ośrodka i uszanowanie powierzonego mienia.

5.      Posiadania własnych przedmiotów osobistego użytku i przyborów toaletowych,

6.      Przebywania podczas leczenia w obrębie Ośrodka chyba, że wyjście poza Ośrodek związane jest z konsultacjami, zabiegami itp.

 

§9

 

             Niedopuszczalne i zabronione jest:

1.   Przynoszenie i używanie jakichkolwiek napojów alkoholowych i środków odurzających.

2.   Samowolne manipulowanie urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, ogrzewczymi itp..

3.   Przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu służby zdrowia.

 

§10

1.   Chory może przyjmować odwiedzających w godzinach 600 do 2200 bez ograniczeń, o ile pozwala na to stan jego zdrowia oraz organizacja pracy Ośrodka, za zezwoleniem terapeuty dyżurnego.

2.   W czasie odwiedzin chorego odwiedzające go osoby zobowiązane są do nie zakłócania swoim zachowaniem ciszy i porządku w Ośrodku.

 

§11

 

    Wypisanie z Ośrodka następuje:

1.     Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia.

2.     Na żądanie osoby przebywającej w Ośrodku lub jej przedstawiciela ustawowego,

3.     W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez pacjenta.

4.     Gdy dalsze leczenie pacjenta następuje w innym zakładzie leczniczym.

         Osoba wypisana z Ośrodka na własne żądanie jest obowiązana złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie w obecności terapeuty, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Ośrodku. W razie odmowy złożenia takiego oświadczenia terapeuta dyżurny oddziału sporządza odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej.

 

§12

 

        Pacjentowi nietrzeźwemu odmawia się udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 

§13

 

        Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że prawa zostały naruszone może:

          1.  Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby

               udzielającej świadczenia zdrowotnego, a następnie do dyrektora

               zakładu,

          2.  W razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej

               rozpatrzenie przez Radę Społeczną SP ZOZ Ośrodka DOREN, a

               następnie do organu, który utworzył zakład – Urzędu 

               Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

          3.  W razie niezadowolenia ze świadczeń zdrowotnych pacjent może

               wnieść skargę do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego

               Funduszu Zdrowia.

 

 

 

 

§14

 

         W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w:

·         Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami)

·         Ustawie o zawodzie lekarza z dnia 05 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 152 z późniejszymi zmianami)

·         Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 05 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późniejszymi zmianami)

·         Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U.Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

*  Deklaracji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

§15

 

          Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-01-2005

 

 

  

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

W OŚRODKU REHABILITACJI UZALEŻNIONYCH ,,DOREN” IM. BERTY TRUSIEWICZ

W RÓŻEWCU

 

 

 

1.     Sprawowanie kontroli nad jakością udzielanych świadczeń medycznych w Ośrodku.

2.     Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną.

3.     Stwarzanie warunków umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów.

4.     Nadzór nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji terapeutów.

5.     Dokonywanie okresowej kontroli całości Ośrodka, ze szczególną uwagą na stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń.

6.     Podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia.

7.     Konsultowanie psychiatryczne pacjentów.

8.     Wykonywanie innych czynności zleconych mu przez Dyrektora Ośrodka, a wiążących się bezpośrednio z zakresem działalności medycznej placówki, nieobjętych niniejszym zakresem.

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

KIEROWNIKA DZIAŁU TERAPII.

 

 

 

1.     Praca wg harmonogramu.

2.     Przestrzeganie regulaminu Ośrodka.

3.     Nadzór nad realizacją programu terapeutycznego Ośrodka – bieżąca konfrontacja aktualnego stanu z założeniami terapeutycznymi.

4.     Kształtowanie zespołu terapeutycznego w zakresie umiejętności udzielania pomocy terapeutycznej pacjentom uzależnionym.

5.     Nadzór nad pracą podległych pracowników.

6.     Sporządzanie grafików pracy zespołu terapeutycznego.

7.     Uczestniczenie w procesach zespołu terapeutycznego:

- uczestniczenie w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego

- modelowanie pracy zespołu terapeutycznego

- ocenianie procesów grupowych

- udzielanie informacji zwrotnych członkom zespołu terapeutycznego

     8.  Pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników zespołu

          terapeutycznego.

9.     Kontrola dokumentacji medycznej.

10.                       Wykonywanie innych poleceń dyrektora Ośrodka.

 

 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR 9

 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW,

UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a w szczególności:

1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

    przepisów przeciwpożarowych,

4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w

    tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na

    szkodę,

5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW NALEŻY:

 

1.     sporządzanie analiz finansowo – ekonomicznych, ocena sytuacji gospodarczej i wnioski wynikające z analiz

2.     organizowanie ewidencji zgodnie z ustawą o rachunkowości, ze szczegółowością niezbędną dla potrzeb zarządzania i sprawozdawczości

3.     terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdań

4.     właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej

5.     czuwanie nad całokształtem dokumentacji rachunkowej przedsiębiorstwa

6.     kierowanie pracą podległych pracowników

7.     kontrola w zakresie:

     a/ kontrola środków pieniężnych w kasie

     - udokumentowanie operacji kasowych tj. raportów kasowych wraz

       z dołączonymi dowodami

     - zgodność gotówki w kasie ze stanem raportu kasowego

     - zasadność pobierania zaliczek i terminowość ich rozliczenia

     - sposób zabezpieczenia, przechowywania i przenoszenia gotówki

     - przestrzeganie górnej granicy rozliczeń gotówkowej dla jednorazowej

       transakcji

     - prawidłowość i częstotliwość inwentaryzacji kasy

     b/ kontrola wyciągów bankowych

     c/ kontrola rozrachunków

     d/ kontrola rzeczowych składników majątku obrotowego

     e/ wewnętrzna kontrola kosztów

     f/ kontrola funduszy specjalnych i kapitałów zasadniczych

     g/ inwentaryzacja w celu ustalenia rzeczywistego stanu środków

         gospodarczych przedsiębiorstwa i źródeł ich pochodzenia na określony

         moment w celu sprawdzenia danych księgowych

8.     sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym

9.     zatwierdzanie dokumentów finansowych do wpłaty

10.                        sporządzanie dokumentacji ZUS

11.                        wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora jednostki

 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Wynikające z regulaminu Ośrodka Doren w Różewcu.

 

ZAŁĄCZNIK 10

 

 

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW,

UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

STARSZEJ KSIĘGOWEJ.

 

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a w szczególności:

1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

    przepisów przeciwpożarowych,

4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w

    tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na

    szkodę,

5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW NALEŻY:

 

1.     Prowadzenie akt osobowych pracowników.

2.     Kompletowanie dokumentacji dotyczącej wpłat wynagrodzeń pracowników Ośrodka.

3.     Sporządzanie listy płac.

4.     Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych.

5.     Prowadzenie magazynu technicznego.

6.     Pisanie przelewów do banków dotyczących wynagrodzeń pracowników Ośrodka.

7.     Sporządzanie kart statystycznych.

8.     Prowadzenie ewidencji czasu pracowników.

9.     Inne czynności zlecone doraźnie przez głównego księgowego.

 

 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Wynikające z regulaminu Ośrodka Doren w Różewcu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11

 

 

Zakres obowiązków na stanowisku psychologa

w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN”

im. Berty Trusiewicz w Różewcu.

 

 

1.     Praca w/g grafiku.

2.     Przestrzeganie regulaminu Ośrodka.

3.     Przestrzeganie przepisów BHP.

4.     Realizowanie merytorycznego programu Ośrodka.

5.     Uczestniczenie w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego.

6.     Prowadzenie terapii indywidualnej przydzielonych pacjentów – spotkania powinny odbywać się na godzinnych sesjach nie rzadziej niż raz w tygodniu.

7.     Przeprowadzanie z pacjentami diagnozy psychologicznej w/g pojawiających się potrzeb.

8.     Opracowywanie planu postępowania psychologiczno – terapeutycznego wobec pacjentów.

9.     Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla pacjentów zgodnych z programem terapeutycznym Ośrodka.

10.                        Nawiązywanie, jeżeli zachodzi taka konieczność kontaktu z rodzinami

           pacjentów.

11.                        Udzielanie porad telefonicznych i informacji o możliwościach leczenia w

      Ośrodku.

12.                        Dokumentowanie swojej pracy poprzez:

- zakładanie historii choroby pacjentom przyjętym do Ośrodka

- zapisywanie wywiadów przeprowadzonych z pacjentami

- prowadzenie na bieżąco wpisów w Księdze Ruchu Chorych dotyczących

  przyjęcia pacjenta lub zakończenia przez niego leczenia w Ośrodku

- dokonywanie regularnych wpisów obserwacji w historiach chorób

  pacjentów (minimum raz w tygodniu)

- prowadzenie na bieżąco sprawozdań z sesji indywidualnych

- zakańczanie historii chorób, pisanie epikryzy

- prowadzenie raportów dziennych zawierających sprawozdanie z tego co

  się działo w Ośrodku w ciągu dyżuru

- rejestracje zgłoszeń osób chcących podjąć leczenie w Ośrodku

- załączanie do historii chorób dokumentów związanych z diagnozą

  Psychologiczną

- planowanie do aktualnego grafiku pracy sesji indywidualnych z

  pacjentami i przedstawianie pisemne w/w planu raz w miesiącu

  Kierownikowi Działu Terapii

- pisanie sprawozdań z wykonanych procedur wg ICD 9 u przydzielonych

  pacjentów (sprawozdania składane są najpóźniej Kierownikowi Działu

  Terapii do drugiego dnia kalendarzowego następnego miesiąca).

13.                        Współpracowanie z innymi osobami pracującymi w Ośrodku,

 szczególnie członkami zespołu terapeutycznego.

     14. Wykonywanie innych wytycznych dyrektora placówki lub jego

           zastępców.

 

ZAŁĄCZNIK NR 12

 

 

 

Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty terapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN”

im. Berty Trusiewicz w Różewcu.

 

 

1. Praca w/g grafiku.

2. Przestrzeganie regulaminu Ośrodka.

3.     Przestrzeganie przepisów BHP.

4.     Realizowanie merytorycznego programu Ośrodka.

5.     Uczestniczenie w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego.

6.     Prowadzenie terapii indywidualnej przydzielonych pacjentów – spotkania powinny odbywać się na godzinnych sesjach nie rzadziej niż raz w tygodniu.

7.     Przeprowadzanie z pacjentami terapeutycznej diagnozy nozologicznej i problemowej.

8.     Opracowywanie planu postępowania terapeutycznego wobec pacjentów.

9.     Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla pacjentów zgodnych z programem terapeutycznym Ośrodka.

10.                        Nawiązywanie, jeżeli zachodzi taka konieczność, kontaktu z rodzinami

      pacjentów.

11.                        Udzielanie porad telefonicznych i informacji o możliwościach leczenia w

      Ośrodku.

12.                        Dokumentowanie swojej pracy poprzez:

- zakładanie historii choroby pacjentom przyjętym do Ośrodka

- zapisywanie wywiadów przeprowadzonych z pacjentami

- prowadzenie na bieżąco wpisów w Księdze Ruchu Chorych dotyczących

  przyjęcia pacjenta lub zakończenia przez niego leczenia w Ośrodku

- dokonywanie regularnych wpisów obserwacji w historiach chorób

  pacjentów (minimum raz w tygodniu)

- prowadzenie na bieżąco sprawozdań z sesji indywidualnych

- zakańczanie historii chorób, pisanie epikryzy

- prowadzenie raportów dziennych zawierających sprawozdanie z tego co

  się działo w Ośrodku w ciągu dyżuru

- rejestracje zgłoszeń osób chcących podjąć leczenie w Ośrodku

- planowanie do aktualnego grafiku pracy sesji indywidualnych z

  pacjentami i przedstawianie pisemne w/w planu raz w miesiącu

  Kierownikowi Działu Terapii

 

 

- pisanie sprawozdań z wykonanych procedur wg ICD 9 u przydzielonych

  pacjentów (sprawozdania składane są najpóźniej Kierownikowi Działu

  Terapii do drugiego dnia kalendarzowego następnego miesiąca).

     13. Współpracowanie z innymi osobami pracującymi w Ośrodku,

 szczególnie członkami zespołu terapeutycznego.

14. Nawiązywanie współpracy z odpowiednimi instytucjami i pilotowanie

      spraw pacjenta zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

15. Udzielanie wskazówek pacjentom z zakresu obszaru ergoterapii.

     16. Wykonywanie innych wytycznych dyrektora placówki lub jego

           zastępców.

 

ZAŁĄCZNIK NR 13

 

 

 

Zakres obowiązków na stanowisku instruktora terapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych ,,DOREN”

im. Berty Trusiewicz w Różewcu.

 

 

    1. Praca w/g grafiku.

3.     Przestrzeganie regulaminu Ośrodka.

4.     Przestrzeganie przepisów BHP.

5.     Realizowanie merytorycznego programu Ośrodka.

6.     Uczestniczenie w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego.

7.     Prowadzenie poradnictwa indywidualnego u przydzielonych pacjentów – spotkania powinny odbywać się na godzinnych sesjach nie rzadziej niż raz w tygodniu.

8.     Przeprowadzanie z pacjentami terapeutycznej diagnozy nozologicznej.

9.     Opracowywanie planu postępowania terapeutycznego wobec pacjentów.

10.             Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych przy konsultacjach Kierownika Działu Terapii dla pacjentów, zgodnych z programem terapeutycznym Ośrodka.

11.              Nawiązywanie, jeżeli zachodzi taka konieczność, kontaktu z rodzinami

      pacjentów.

12.              Udzielanie porad telefonicznych i informacji o możliwościach leczenia w

      Ośrodku.

13.              Dokumentowanie swojej pracy poprzez:

- zakładanie historii choroby pacjentom przyjętym do Ośrodka

- zapisywanie wywiadów przeprowadzonych z pacjentami

- prowadzenie na bieżąco wpisów w Księdze Ruchu Chorych dotyczących

  przyjęcia pacjenta lub zakończenia przez niego leczenia w Ośrodku

- dokonywanie regularnych wpisów obserwacji w historiach chorób

  pacjentów (minimum raz w tygodniu)

- prowadzenie na bieżąco sprawozdań ze spotkań indywidualnych

- zakańczanie historii chorób, pisanie epikryzy

- prowadzenie raportów dziennych zawierających sprawozdanie z tego co

  się działo w Ośrodku w ciągu dyżuru

- rejestracje zgłoszeń osób chcących podjąć leczenie w Ośrodku

- planowanie do aktualnego grafiku pracy spotkań indywidualnych z

  pacjentami i przedstawianie pisemne w/w planu raz w miesiącu

  Kierownikowi Działu Terapii

 

 

- pisanie sprawozdań z wykonanych procedur wg ICD 9 u przydzielonych

  pacjentów (sprawozdania składane są najpóźniej Kierownikowi Działu

  Terapii do drugiego dnia kalendarzowego następnego miesiąca).

     13. Współpracowanie z innymi osobami pracującymi w Ośrodku,

 szczególnie członkami zespołu terapeutycznego.

14. Nawiązywanie współpracy z odpowiednimi instytucjami i pilotowanie

      spraw pacjenta zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

15. Udzielanie wskazówek pacjentom z zakresu obszaru ergoterapii.

     16. Wykonywanie innych wytycznych dyrektora placówki lub jego

           zastępców.

 

ZAŁĄCZNIK 14

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KUCHARKI.

 

 

1.     Sporządzanie jadłospisów.

2.     Sporządzanie zamówień żywności.

3.     Przygotowywanie posiłków.

4.     Utrzymywanie czystości w kuchni, magazynach żywnościowych i stołówce.

5.     Organizacja pracy pacjentów w kuchni.

6.     Pobieranie próbek żywności.

7.     Prowadzenie magazynów żywności.

8.     Przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakładzie.

9.     Sporządzanie dokumentów magazynowych.

10.                        Wykonywanie innych poleceń przełożonych według potrzeb.

 

 

ZAŁĄCZNIK 15

 

 

Zakres obowiązków Pracownika gospodarczego.

 

1.     Przestrzeganie regulaminu Ośrodka.

2.     Wykonywanie wszelkich prac polowych.

3.     Odpowiedzialność materialna za mienie Ośrodka używane przez pacjentów.

4.     Przygotowywanie razem z pacjentami opału na zimę.

5.     Odpowiedzialność za prowadzenie hydroforni.

6.     Instruowanie pacjentów dotyczące czynności związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.

7.     Dbanie o stan techniczny ciągnika w zakresie obsługi codziennej.

8.     Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka.

 

 

 

 


Opracował tomek ciarkowski   tciarkowski@yahoo.com