Uczestnicy programu postrehabilitacji mieszkają wspólnie na zewnątrz Ośrodka w mieszkaniu readaptacyjnym Ośrodka, co daje im wzajemne poczucie wsparcia i bezpieczeństwa przed zagrożeniami trzeźwości.

 

Program przeznaczony jest dla:

- osób, które ukończyły pełen cykl terapii w Ośrodku

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

-          pozytywna opinia społeczności, terapeutów i kierownictwa Ośrodka,

-          przygotowana przez pacjenta, jeszcze w trakcie jego uczestnictwa w podstawowym programie leczenia, zorganizowana forma jego aktywności zewnętrznej poza Ośrodkiem,

-          podjęcie przez pacjenta pracy zawodowej lub nauki oraz kontynuowanie tych aktywności w sposób ciągły,

-          zdolność do samodzielnego pokrywania przez pacjenta swych podstawowych potrzeb materialnych z zarobków, rent, zasiłków itp.    

CEL PROGRAMU:

 

Udzielanie wszechstronnego wsparcia pacjentom w rozpoczęciu przez nich samodzielnego życia poza Ośrodkiem bezpośrednio po ukończeniu podstawowego programu terapii. 

W tym okresie terapii pacjent jest skoncentrowany głównie na swojej aktywności na zewnątrz Ośrodka /na pracy zawodowej lub nauce, do czego jest zobowiązany/, na relacjach rodzinnych, z osobami bliskimi i z szerszym środowiskiem zewnętrznym. Pacjenci są całkowicie samodzielni /podejmują niezależne decyzje dotyczące ich spraw życiowych/.

Długość uczestnictwa w programie postrehabilitacji jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej może być korygowana, ale nie może przekraczać 6 miesięcy.

 

Program realizowany jest dla każdego uczestnika poprzez:

 

-    terapię indywidualną

-    terapię grupową /odbywającej się raz w tygodniu w mieszkaniu readaptacyjnym

-    zajęcia edukacyjne na temat nawrotów choroby

-           uczestnictwo w zebraniu grupy leczenia podstawowego w Ośrodku

-           udział w spotkaniu grupy samopomocowej AN lub AA

 

W ramach realizacji programu postrehabilitacji kontynuowana jest terapia i edukacja rodzin pacjentów.

Praca terapeutyczna odbywa się przy okazji rodzinnych odwiedzin pacjenta w mieszkaniu readaptacyjnym i przybiera formy sesji terapeutycznych poświęconych konkretnym problemom w relacjach rodzinnych pacjenta, wyjaśnianiu tych relacji, wzajemnych oczekiwań itp.

Terapia rodzinna prowadzona w ramach programu postrehabilitacji  ma również charakter  spotkań edukacyjnych z rodzinami pacjentów poświęconych np. teorii współuzależnienia, komunikacji itp.